wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Usługi wydawnicze

Usługi wydawnicze

Szanowni Państwo,

Bazując na wieloletniej obecności na rynku wydawniczym (od 1993 r.), rzetelnej wiedzy edytorskiej i doświadczeniu (łączny nakład wydanych książek przekraczający milion egzemplarzy) chcielibyśmy przedstawić ofertę wydawniczą konkurencyjną zarówno pod względem kosztów, jak i jakości wykonania.

W prowadzonej działalności wydawniczej postępujemy zgodnie z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics), https://publicationethics.org.

Stosowane przez Wydawnictwo standardy etyczne prezentujemy w zakładce "Stosowanie zasad etyki". 

Wydajemy książki autorskie, broszury, prace doktorskie i habilitacyjne. Tłumaczymy także teksty z języków obcych.

Wykonujemy wszystkie prace związane z cyklem wydawniczym (redakcja merytoryczna, stylistyczna, adiustacja, korekta, skład komputerowy, druk). Szczegółowy opis przedstawiamy w zakładce "Procedura wydawnicza".

Wydawnictwo może się poszczycić kompetentnym zespołem redakcyjnym, składającym się z doskonałych fachowców, co w połączeniu z rzetelną wiedzą merytoryczną i doświadczeniem współpracowników, tłumaczy oraz konsultantów medycznych, przekłada się na najwyższy poziom świadczonych usług wydawniczych.

Zasady recenzowania publikacji przedstawione są w zakładce "Procedura recenzji".

Panuje przekonanie, że wydawanie książek jest trudne i kosztowne. My, z prawdziwą przyjemnością, udowodnimy, że jest inaczej.

Zapraszamy do współpracy!1. Zasady etyki publikacyjnej       


W prowadzonej działalności wydawniczej postępujemy zgodnie z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics), https://publicationethics.org
Wspólnym zamiarem Autora i Wydawcy jest doprowadzenie do wydania książki. Wydawca decyduje o przyjęciu publikacji do druku. Główne kryterium stanowi ocena przydatności publikacji dla lekarzy i/lub studentów kierunków medycznych.

Dokumentem precyzującym zasady współpracy jest „Umowa wydawnicza”, w myśl której:

 • Autor przekazuje Wydawcy tekst publikacji (zazwyczaj w postaci pliku zapisanego w edytorze Word) i oświadcza, że jego prawa autorskie nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszą umową,
 • Autor przenosi na Wydawcę prawa do wydania tekstu drukiem oraz prawa do jego rozpowszechniania,
 • Autor ponosi odpowiedzialność za stronę merytoryczną tekstu przekazanego Wydawcy i dostarczy tekst wykonany pod względem formalnym i językowym ze starannością i na poziomie wymaganym przy wydawaniu tego rodzaju publikacji w formie książkowej,
 • Wydawca zapewnia profesjonalną redakcję i skład tekstu – dokonuje redakcji technicznej dostarczonego tekstu i, po wykonaniu składu komputerowego, przekazuje go do korekty autorskiej, a po otrzymaniu ostatecznych poprawek oraz akceptacji tekstu przekazuje go do druku,
 • Wydawca jest zobowiązany do poinformowania o drukowanych nakładach i ewentualnych dodrukach książki,
 • Wydawca ma prawo dokonywania koniecznych zmian w tekście wynikających z opracowania redakcyjnego,
 • w przypadku, gdy wydanie książki przynosi zysk, Wydawca zobowiązany jest do wypłaty honorarium autorskiego,
 • Autorowi przysługują egzemplarze autorskie publikacji. Ze strony Wydawcy podejmowane są stosowne działania zapobiegające naruszeniom praw autorskich, w tym plagiatom, zjawiskom ghostwriting oraz guest authorship.


W procesie wydawniczym Wydawca zapewnia poufność i ochronę danych osobowych Autorów i wszystkich współpracujących osób.

Wszelkie działania naruszające zasady Etyki Publikacyjnej bedą wnikliwie analizowane i będą stanowiły podstawę do podjęcia odpowiednich działań.

2. Procedura wydawnicza             

Pierwszym krokiem jest kontakt mailowy za pomocą ogólnego adresu mailowego Wydawnictwa [poczta@alfamedica.pl]
lub telefoniczny [tel. 33 816 90 79].

Osobą odpowiedzialną za kontakty z Autorami jest:
Jan Wilam
janwilam@wp.pl
tel. 601 887 111

Następnym krokiem jest przedstawienie do wglądu pliku z publikacją (Wydawca zobowiązuje się do zachowania poufności i tajemnicy korespondencji) lub wypełnienie przesłanego na wskazany adres mailowy formularza „Propozycja wydania książki”.

Po otrzymaniu od Autora pliku z publikacją, przeprowadzeniu procedury recenzji i podpisaniu umowy wydawniczej Wydawca rozpoczyna prace redakcyjne nad tekstem, które na pierwszym etapie obejmują korektę językową i stylistyczną oraz skład komputerowy. Złożony tekst kierowany jest do lekarza specjalisty z zakresu wydawanej publikacji, który czyta tekst pod kątem merytorycznym i nanosi na tekście ewentualne uwagi, sugestie i pytania do Autora.

Złożony tekst (z ewentualnymi uwagami redakcyjnymi) przekazywany jest do korekty autorskiej i na tym etapie możliwe są jeszcze różne zmiany w tekście, np. zmiana kolejności lub dodanie nowych rozdziałów.

Nasza wiedza i wieloletnie doświadczenie przekładają się na wysoki standard usług wydawniczych, a głównymi atutami są: bezpośredni i osobisty kontakt z Autorami, rzetelność oraz szybkość działania


3. Procedura recenzji                   

Przy recenzowaniu publikacji kierujemy się zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opracowanymi w formie broszury „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce” (Warszawa, 2011), które są dostępne na stronie: https://www.archiwum.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2014_02/307f933b1a75d6705a4406d5452d6dbf.pdf

Przekazanie tekstu Wydawcy wiąże się z wyrażeniem przez Autora zgody na recenzję przekazanego tekstu.
Tekst publikacji oceniany jest przez dwóch niezależnych i bezstronnych Recenzentów wybieranych przez Wydawcę. Wydawca dobiera Recenzentów na podstawie kwalifikacji zawodowych z zakresu odpowiedniej specjalizacji lekarskiej i uwzględniając tematykę publikacji.

Dobór Recenzentów winien wykluczać potencjalny konflikt interesów. Recenzja jest „podwójnie ślepa”: Recenzent ocenia tekst „anonimowy”, Autor nie jest informowany o personaliach Recenzenta.

Recenzent może zalecić:

 • odrzucenie publikacji,
 • zakwalifikowanie do druku,
 • zakwalifikowanie do druku po uwzględnieniu uwag wskazujących na konieczność usunięcia wad lub nieprawidłowości publikacji lub propozycji zmian i uzupełnień w tekście zwiększających wartość i/lub atrakcyjność książki dla odbiorcy (lekarza lub studenta medycyny).
Recenzent ocenia w szczególności:
 • zgodność publikacji z profilem Wydawnictwa,
 • dostosowanie publikacji do postępu nauk medycznych,
 • walory merytoryczne i zgodność z EBM (Evidence Based Medicine)

Przejdź do strony głównejProjekt i Wykonanie: Agencja Interaktywna RMBi