wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Zasady etyki publikacyjnej

Zasady etyki publikacyjnej

Zasady etyki publikacyjnej

W prowadzonej działalności wydawniczej postępujemy zgodnie z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics), https://publicationethics.org
Wspólnym zamiarem Autora i Wydawcy jest doprowadzenie do wydania książki. Wydawca decyduje o przyjęciu publikacji do druku. Główne kryterium stanowi ocena przydatności publikacji dla lekarzy i/lub studentów kierunków medycznych.

Dokumentem precyzującym zasady współpracy jest „Umowa wydawnicza”, w myśl której:
  • Autor przekazuje Wydawcy tekst publikacji (zazwyczaj w postaci pliku zapisanego w edytorze Word) i oświadcza, że jego prawa autorskie nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszą umową,
  • Autor przenosi na Wydawcę prawa do wydania tekstu drukiem oraz prawa do jego rozpowszechniania,
  • Autor ponosi odpowiedzialność za stronę merytoryczną tekstu przekazanego Wydawcy i dostarczy tekst wykonany pod względem formalnym i językowym ze starannością i na poziomie wymaganym przy wydawaniu tego rodzaju publikacji w formie książkowej,
  • Wydawca zapewnia profesjonalną redakcję i skład tekstu – dokonuje redakcji technicznej dostarczonego tekstu i, po wykonaniu składu komputerowego, przekazuje go do korekty autorskiej, a po otrzymaniu ostatecznych poprawek oraz akceptacji tekstu przekazuje go do druku,
  • Wydawca jest zobowiązany do poinformowania o drukowanych nakładach i ewentualnych dodrukach książki,
  • Wydawca ma prawo dokonywania koniecznych zmian w tekście wynikających z opracowania redakcyjnego,
  • w przypadku, gdy wydanie książki przynosi zysk, Wydawca zobowiązany jest do wypłaty honorarium autorskiego,
  • Autorowi przysługują egzemplarze autorskie publikacji. Ze strony Wydawcy podejmowane są stosowne działania zapobiegające naruszeniom praw autorskich, w tym plagiatom, zjawiskom ghostwriting oraz guest authorship.

W procesie wydawniczym Wydawca zapewnia poufność i ochronę danych osobowych Autorów i wszystkich współpracujących osób.

Wszelkie działania naruszające zasady Etyki Publikacyjnej bedą wnikliwie analizowane i będą stanowiły podstawę do podjęcia odpowiednich działań.

Przejdź do strony głównejProjekt i Wykonanie: Agencja Interaktywna RMBi